Ethnic Minorities in China

Branch of Ethnic Minorities
List of 55 Ethnic Minorities in China

 Achang

 Bai

 Blang

 Bonan

 Bouyei

 Chaoxian

 Dai

 Daur

 Deang

 Dong

 Dongxiang

 Dulong

 Ewenki

 Gaoshan

 Gelao

 Gin

 Hani

 Hezhen

 Hui

 Jingpo

 Jino

 Kazak

 Kirgiz

 Lahu

 Li

 Lisu

 Luoba

 Man

 Maonan

 Miao

 Monba

 Mongol

 Mulam

 Naxi

 Nu

 Oroqen

 Primi

 Qiang

 Russ

 Salar

 She

 Shui

 Tagik

 Tatar

 Tu

 Tujia

 Uygur

 Uzbek

 Wa

 Xibe

 Yao

 Yi

 Yugur

 Zang

 Zhuang

Ethnic Minorities Gallery
Guarantee of Rights and Interests
History of Ethnicity in China
Minorities Destribution
Festivals of Ethnic Minorities
Minorities Discovery Tours